Tarieven & Vergoedingen

 

Invoering Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is op advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) binnen Nederland een nieuw bekostigingsmodel in gebruik genomen in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel heeft het oude bekostigingsmodel van de DBC (diagnose behandel combinatie) en de GBG (generalistische basis GGZ) vervangen.

Voor meer informatie over dit model verwijzen we naar www.zorgprestatiemodel.nl 

Voor u als cliënt is daardoor een aantal zaken veranderd:

Afsluiting huidige DBC of GBG per 31-12-2021

Omdat de nieuwe bekostiging per 1 januari 2022 ingevoerd zal worden, zullen alle lopende trajecten binnen de GGZ per 31-12-2021 beëindigd worden. Dit betekent uiteraard niet dat uw behandeling stopt, maar wel dat u een eindfactuur zult ontvangen over uw behandeling van de afgelopen periode.

U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar, zij zullen het percentage van de behandeling dat zij vergoeden naar u overmaken. (Indien u een volledige restitutiepolis heeft is dit 100%, als u een naturapolis heeft zal dit een percentage zijn). U betaalt de volledige factuur aan ons. Als u voorschotten betaald heeft, worden deze natuurlijk op het factuurbedrag in mindering gebracht.

 Vervolg behandeling per 1 januari 2022

Per 1 januari 2021 zal uw behandeling volgens het nieuwe systeem vervolgd worden. Vanaf dat moment zult u van ons maandelijks facturen gaan ontvangen waarop precies te zien is welke zorg aan u geleverd is en hoeveel dit kost. Deze factuur dient u ook maandelijks in bij uw verzekeraar en zij zullen de rekening aan u vergoeden. Vervolgens betaalt u de factuur weer aan ons. Houd u er rekening mee dat niet alle polissen het gehele bedrag vergoeden. Omdat er nu maandelijks gefactureerd gaat worden, zullen we niet langer met voorschotten werken bij cliënten die geen zuivere restitutiepolis hebben.

I.v.m. de overgang naar het nieuwe systeem kan het zijn dat de eerste factuur langer op zich laat wachten.

Facturen

Wat zult u straks allemaal terug zien op de facturen?

 • Soort consult en kosten daarvan
 • Datum en duur
 • Naam en beroep van de behandelaar
 • Setting
 • DSM 5 hoofdgroep (diagnose) bij specialistische of bij basis ggz: de prestatie kort, middel, intensief of chronisch
 • Zorgvraagtype

De tarieven die gehanteerd zullen worden zijn landelijk bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Zij maken periodiek een berekening van een redelijke kostprijs voor zorgactiviteiten. De tarieven zullen wellicht hoog lijken. Daarom is het goed te weten dat ook allerlei andere kosten hierin verwerkt zijn. U kunt hierbij denken aan indirecte tijd voor voorbereiding, intern overleg, verslaglegging, vragenlijsten etc. Sommige zorgactiviteiten kunnen nog wel apart in rekening worden gebracht, zoals overleg met externe partijen en email-contact (bij een duur langer dan 10 minuten). U vindt hier de tarieven GGZ 2022. 

Eigen Risico

Veel mensen hebben het eigen risico van hun verzekering voor 2021 eind december reeds aangesproken voor medische zorg. Als u eind december nog niet uw volledige eigen risico heeft verbruikt, zal dit verrekend worden bij de afsluiting eind dit jaar.

Vanaf januari gaat uw nieuwe polis in en zal dus het eigen risico voor 2022 gelden.

Overweeg welk soort polis u wilt afsluiten

Onze behandelingen vallen in de regel onder de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekering. Van belang hierbij is welke basisverzekering u heeft. Overweeg welk soort basispolis u voor 2022 wilt afsluiten. Wij werken zonder contract met zorgverzekeraars. Wij zijn namelijk van mening dat zij ons met de contracten een te grote administratieve belasting opleggen of regelmatig zulke krappe budgetten geven dat wij halverwege een jaar al gedwongen waren cliënten van de betreffende verzekeraar te moeten weigeren.

Houd er rekening mee dat zuivere restitutiepolissen in de regel 100% van het NZa tarief vergoeden en naturapolissen een percentage daarvan (variërend tussen de 55% en 80%). Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd even transparant in. In enkele gevallen spreken zij bij een restitutiepolis namelijk over 100% vergoeding van het marktconforme tarief en dat is lager dan het NZa tarief. Ook constateren wij dat sommige verzekeraars voor het nieuwe jaar hun voorwaarden m.b.t. de restitutiepolis aanpassen. Vraag dus goed na bij uw verzekeraar ‘welk percentage zij van het NZa tarief vergoeden’. Onze behandelingen vinden plaats onder de codes ‘Ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II’.

Op diverse sites kunt u nader informatie vinden over restitutiepolissen. Zo heeft https://contractvrijepsycholoog.nl/ een handig overzicht gemaakt van restitutiepolissen die 100% van het NZa tarief vergoeden.  Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Praktisch

Bij de start van de behandeling zullen wij aan alle cliënten van de praktijk een overeenkomst voorleggen waarin we de volgende zaken afspreken:

 • We sturen de rekening voor behandeling naar de cliënt zelf.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de behandeling en het indienen van deze rekening bij zijn zorgverzekeraar.
 • Bij het niet tijdig afzeggen van een sessie (minstens 24 uur van tevoren) wordt een no-show tarief van 75 euro gehanteerd.

Het is ook mogelijk om op eigen kosten behandeling te volgen. We hanteren daarbij dezelfde NZa-tarieven zoals hierboven bij ‘facturen’ genoemd.

Waarom werken wij zonder contracten?

De belangrijkste redenen voor ons om hiertoe te besluiten zijn:

 • Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Doordat veel verzekeraars een zorgplafond hanteren, konden wij de afgelopen jaren vaak al vanaf de zomer geen nieuwe cliënten aannemen voor behandeling in onze praktijk, terwijl we dat qua capaciteit nog prima hadden gekund. Daarnaast zijn overschrijdingen vaak onvermijdelijk waardoor wij dan niet betaald krijgen voor werk dat wel is verzet.
 • Wij staan op veel punten niet achter de inhoud van de contracten die ze ons vragen te tekenen. In grote lijnen gaan zorgverzekeraars te veel op de stoel van de zorgverlener zitten en stellen ze naar ons idee onredelijke eisen.
 • Doordat zorgverzekeraars nogal wat verschillende administratieve eisen stellen via hun contractering, waren wij genoodzaakt hier veel aandacht en tijd aan te besteden. Tijd en aandacht die wij dus niet konden besteden aan het verlenen van goede zorg voor onze cliënten.
 • Zorgverzekeraars betalen zorgverleners in de GGZ vaak substantieel minder dan het tarief dat de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft vastgesteld als redelijke kostprijs van een behandeling. Dat vinden wij niet terecht. Wij hanteren het NZa tarief als vergoeding.

Ongewenst

Mocht u geen restitutiepolis hebben of deze niet willen of kunnen afsluiten, dan ligt de vergoeding van de behandeling veelal rond 60-70% van de kosten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Vanuit de wet gezien wordt het zogenaamde hinderpaal-criterium benoemd. Dat betekent dat niemand zodanig grote hinder zou mogen ondervinden om hulp te zoeken bij de zorgaanbieder van hun eigen keuze, dat de financiële last te groot wordt.

Een gebrek aan financiële middelen mag dus geen reden zijn om niet de zorg te krijgen die u nodig heeft. In dat geval kunt u in overleg treden met Jørgen Nielsen, de praktijkmanager, om te kijken naar een oplossing. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@voordeverandering.net

Kwaliteit

Wij voldoen uiteraard aan alle wettelijke en vanuit onze branchevereniging gestelde kwaliteitseisen en andere verplichtingen. Kwaliteit van onze zorg voor u staat altijd voorop.

Zo worden wij periodiek gevisiteerd, laten wij ons collegiaal toetsen, werken wij samen met partners in de zorgketen, hanteren wij de meest actuele zorgstandaarden en een gedegen kwaliteitsbeleid, scholen wij ons regelmatig bij en hebben wij regelmatig intervisie en supervisie. Wij vertellen u hier desgewenst graag meer over.