Tarieven & Vergoedingen

Geen contracten met zorgverzekeraars

Per 1 januari 2020 sluiten wij in psychotherapiepraktijk ‘Voor de Verandering’ geen contracten meer af met zorgverzekeraars.

Wat betekent deze verandering binnen de praktijk voor u als cliënt?

Uw eventuele behandeling start in 2020. Dit betekent dat wij dan geen contract meer hebben met uw zorgverzekeraar. Wanneer u kiest voor behandeling bij Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering raden wij u aan om uit te zoeken in welke mate uw huidige zorgpolis de kosten dekt. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandeling en het kan om grote bedragen kan gaan.

Mocht u vinden dat uw huidige zorgpolis een te gering deel van uw behandelkosten dekt, dan kunt u overwegen vóór 31 december 2019 uw huidige polis op te zeggen en uiterlijk per 31 januari te kiezen voor een andere polis en/ of een andere zorgverzekeraar. Er zijn restitutiepolissen, die niet per definitie veel duurder zijn, maar wel 100% van het NZa- tarief, en dus het volledige bedrag dat in rekening wordt gebracht, vergoeden.

Let op bij het kiezen van een polis

Zorgverzekeraars maken soms onderscheid tussen 100% vergoeding van het marktconforme  tarief en 100% vergoeding van het NZa-tarief. Dit marktconforme tarief ligt altijd lager en dat betekent dus een lagere vergoeding.

Zorgverzekeraars hanteren nogal eens (niet altijd even heldere) restricties voor vergoedingen. Vraagt u dus goed na of er andere restricties gelden voor het vergoed krijgen van uw eventuele behandeling binnen onze praktijk.

Meer informatie

Op diverse sites kunt u nader informatie vinden over restitutiepolissen. Zo heeft https://contractvrijepsycholoog.nl/ een handig overzicht gemaakt van verzekeraars en polissen die 100% van het NZa tarief vergoeden in 2020.  Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Praktisch

Bij de start van de behandeling zullen wij aan alle cliënten van de praktijk een overeenkomst voorleggen waarin we de volgende zaken afspreken:

  • We sturen de rekening voor behandeling naar de cliënt zelf.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de behandeling en het indienen van deze rekening bij zijn zorgverzekeraar.
  • Cliënten zonder volledige restitutiepolis betalen per sessie een voorschot van € 25. Hiermee willen we voorkomen dat ze bij afsluiting van de DBC het volledige bedrag van het deel de behandeling dat ze zelf moeten bijdragen in een keer moeten betalen.

Kwaliteit

Wij voldoen uiteraard aan alle wettelijke en vanuit onze branchevereniging gestelde kwaliteitseisen en andere verplichtingen. Kwaliteit van onze zorg voor u staat altijd voorop. Zo worden wij periodiek gevisiteerd, laten wij ons collegiaal toetsen, werken wij samen met partners in de zorgketen, hanteren wij de meest actuele zorgstandaarden en hanteren wij een gedegen kwaliteitsbeleid. Wij vertellen u hier desgewenst graag meer over.

Waarom werken wij zonder contracten?

De belangrijkste redenen voor ons om hiertoe te besluiten zijn:

  • Wij staan op veel punten niet achter de inhoud van de contracten die ze ons vragen te tekenen. In grote lijnen gaan zorgverzekeraars te veel op de stoel van de zorgverlener zitten en stellen ze naar ons idee onredelijke eisen.
  • Zorgverzekeraars stellen eenzijdig starre zorgplafonds vast. Dit betekent dat wij slechts tot een bepaald budget cliënten mogen behandelen. Soms kunnen wij daarom halverwege het jaar geen cliënten meer van bepaalde zorgverzekeraars aannemen. Daarnaast zijn overschrijdingen vaak onvermijdelijk waardoor wij dan niet betaald krijgen voor werk dat wel is verzet.
  • Zorgverzekeraars betalen zorgverleners in de GGZ vaak substantieel minder dan het tarief dat de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft vastgesteld als redelijke kostprijs van een behandeling. Dat vinden wij niet terecht. Wij hanteren het NZa tarief als vergoeding.

Ongewenst

Wij realiseren ons dat de financiële consequenties voor sommige cliënten substantieel kunnen zijn en dat daarmee ons zorgaanbod voor hen minder toegankelijk zou kunnen worden. Dat betreuren wij ten zeerste.

Vanuit de wet gezien wordt het zogenaamde hinderpaal-criterium benoemd. Dat betekent dat niemand zodanig grote hinder zou mogen ondervinden om hulp te zoeken bij de zorgaanbieder van hun eigen keuze, dat de financiële last te groot te wordt.

Wij zijn van mening dat vergoeding van 60% (of soms zelfs nog minder) van het NZa tarief wel degelijk een hinderpaal kan zijn.

In dringende en schrijnende gevallen zijn wij daarom bereid om bij wijze van uitzondering in gesprek te gaan om te zien of er alternatieve afspraken gemaakt kunnen worden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@voordeverandering.net