Tarieven & Vergoedingen

Geen contracten met zorgverzekeraars

Per 1 januari 2020 sluiten wij in psychotherapiepraktijk ‘Voor de Verandering’ geen contracten meer af met zorgverzekeraars. Uiteraard kunt u gewoon bij ons in behandeling komen. Zorgverzekeraars vergoeden behandeling ook bij zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten. De hoogte van de vergoeding kan echter variëren. Wij hanteren het tarief dat door de onafhankelijke Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk  berekend is als redelijke kostprijs voor behandeling binnen de GGZ.

Met DSW, Ditzo, Stad Holland, In Twente en De Amersfoortse hebben we nog wel tot eind 2020 een contract.

Wat betekent dit voor u als cliënt?

Uw eventuele behandeling start in 2020. Dit betekent dat wij dan (met uitzondering van cliënten met een verzekering bij bovengenoemde verzekeraars) geen contract meer hebben met uw zorgverzekeraar. Wanneer u kiest voor behandeling bij Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering raden wij u aan om uit te zoeken in welke mate uw huidige zorgpolis de kosten dekt. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandeling en het kan om grote bedragen gaan.

Zoek goed uit hoeveel uw verzekering vergoedt

Als u een zuivere restitutiepolis heeft, die niet per definitie veel duurder is dan een naturapolis, zijn de consequenties voor u minimaal. Zuivere restitutiepolissen vergoeden namelijk 100% van het NZa- tarief, en dus het volledige bedrag dat in rekening wordt gebracht. U kunt lopende het jaar niet meer veranderen van verzekering.

Zorgverzekeraars maken soms onderscheid tussen 100% vergoeding van het marktconforme  tarief en 100% vergoeding van het NZa-tarief. Dit marktconforme tarief ligt altijd lager en dat betekent dus een lagere vergoeding.

Zorgverzekeraars hanteren nogal eens (niet altijd even heldere) restricties voor vergoedingen. Vraagt u dus goed na of er andere restricties gelden voor het vergoed krijgen van uw eventuele behandeling binnen onze praktijk.

Wij adviseren u hierover in contact te treden met uw verzekeraar en eventueel van belang zijnde afspraken bij mogelijke onduidelijkheden via een mail of anderszins vast te laten leggen.

Meer informatie

Op diverse sites kunt u nader informatie vinden over restitutiepolissen. Zo heeft https://contractvrijepsycholoog.nl/ een handig overzicht gemaakt van verzekeraars en polissen die 100% van het NZa tarief vergoeden in 2020.  Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Praktisch

Bij de start van de behandeling zullen wij aan alle cliënten van de praktijk een overeenkomst voorleggen waarin we de volgende zaken afspreken:

  • We sturen de rekening voor behandeling naar de cliënt zelf.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de behandeling en het indienen van deze rekening bij zijn zorgverzekeraar.
  • Cliënten zonder volledige restitutiepolis betalen per sessie een voorschot van € 50. Hiermee willen we voorkomen dat ze bij afsluiting van de DBC het volledige bedrag van het deel de behandeling dat ze zelf moeten bijdragen in een keer moeten betalen.

Kwaliteit

Wij voldoen uiteraard aan alle wettelijke en vanuit onze branchevereniging gestelde kwaliteitseisen en andere verplichtingen. Kwaliteit van onze zorg voor u staat altijd voorop.

Zo worden wij periodiek gevisiteerd, laten wij ons collegiaal toetsen, werken wij samen met partners in de zorgketen, hanteren wij de meest actuele zorgstandaarden en een gedegen kwaliteitsbeleid, scholen wij ons regelmatig bij en hebben wij regelmatig intervisie en supervisie. Wij vertellen u hier desgewenst graag meer over.

Waarom werken wij zonder contracten?

De belangrijkste redenen voor ons om hiertoe te besluiten zijn:

  • Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Doordat veel verzekeraars een zorgplafond hanteren, konden wij de afgelopen jaren vaak al vanaf de zomer geen nieuwe cliënten aannemen voor behandeling in onze praktijk, terwijl we dat qua capaciteit nog prima hadden gekund. Daarnaast zijn overschrijdingen vaak onvermijdelijk waardoor wij dan niet betaald krijgen voor werk dat wel is verzet.
  • Wij staan op veel punten niet achter de inhoud van de contracten die ze ons vragen te tekenen. In grote lijnen gaan zorgverzekeraars te veel op de stoel van de zorgverlener zitten en stellen ze naar ons idee onredelijke eisen.
  • Doordat zorgverzekeraars nogal wat verschillende administratieve eisen stellen via hun contractering, waren wij genoodzaakt hier veel aandacht en tijd aan te besteden. Tijd en aandacht die wij dus niet konden besteden aan het verlenen van goede zorg voor onze cliënten.
  • Zorgverzekeraars betalen zorgverleners in de GGZ vaak substantieel minder dan het tarief dat de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft vastgesteld als redelijke kostprijs van een behandeling. Dat vinden wij niet terecht. Wij hanteren het NZa tarief als vergoeding.

Ongewenst

Wij realiseren ons dat de financiële consequenties voor sommige cliënten substantieel kunnen zijn en dat daarmee ons zorgaanbod voor hen minder toegankelijk zou kunnen worden. Dat betreuren wij ten zeerste.

Vanuit de wet gezien wordt het zogenaamde hinderpaal-criterium benoemd. Dat betekent dat niemand zodanig grote hinder zou mogen ondervinden om hulp te zoeken bij de zorgaanbieder van hun eigen keuze, dat de financiële last te groot wordt.

Wij zijn van mening dat vergoeding van 60% (of soms zelfs nog minder) van het NZa tarief wel degelijk een hinderpaal kan zijn, omdat mensen in dat geval 40% van de behandeling zelf moeten betalen. Hier sluiten de politiek en de zorgverzekeraars naar onze mening hun ogen voor.

In dringende en schrijnende gevallen zijn wij daarom bereid om bij wijze van uitzondering in gesprek te gaan om te zien of er alternatieve afspraken gemaakt kunnen worden voor het eerste jaar van behandeling.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@voordeverandering.net