Algemene informatie

Afspraken afzeggen
Indien u een afspraak wilt verzetten of af moet zeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Wanneer u binnen 24 uur een afspraak afzegt of verzet, zijn wij genoodzaakt een u een rekening te sturen van € 75. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u een afspraak afzeggen, stuur dan bij voorkeur een mail naar de betreffende behandelaar of laat een boodschap achter op de praktijkmail of voicemail. Voor het beoordelen of de afspraak tijdig is afgemeld, zal het tijdstip van uw bericht aangehouden worden.

Uw dossier
De behandelaar bewaart uw gegevens in een dossier. Dit betreft informatie over de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en de bescherming van de persoonlijke gegevens verzekerd zijn. Zoals gezegd, wordt ook correspondentie van en naar anderen vastgelegd in het dossier. Deze correspondentie betreft brieven over uw behandeling aan belanghebbenden (bijvoorbeeld uw huisarts) of brieven van derden aan de praktijk. Deze informatie kan alleen met uw toestemming worden verstrekt. U heeft recht op inzage in uw dossier, maar er zijn hierbij wel enkele beperkingen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. Indien gewenst mag u ook fotokopieën maken uit het dossier. Voor het maken van de kopieën mogen kosten in rekening worden gebracht.
Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht deze te laten verbeteren of aan te vullen. Ook kunt u eventuele kritiek toevoegen over de wijze waarop uw situatie is weergegeven. U mag geen dingen uit het dossier verwijderen. Het dossier is eigendom van de praktijk. U kunt het dossier dus niet meenemen. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijk eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Kwaliteitsstatuut

Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.